خرید دستبند فانی: استیضاح حق نمایندگان است

وزیر آموزش و پرورش درباره اخبار منتشر شده مبنی بر تلاش عده‌ای از نمایندگان برای استیضاح وی گفت: نمایندگان طبق قانون اختیاراتی دارند که ما هم تابع اختیارات آنان هستیم.خانه ملت نوشت: علی‌اصغر فانی درباره تلاش عده‌ای از نمایندگان برای استیضاح وی افزود: نمایندگان اختیاراتی دارند که طبق اختیارات خود عمل می‌کنند.وی با بیان اینکه در این زمینه هر اتفاقی بیفتد با آن موافق هستم درباره امضای 50 نفر از نمایندگان برای استیضاح وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: در این زمینه از نمایندگان کسب اطلاع کنید.وی ادامه داد: به هر حال نمایندگان طبق قانون اختیاراتی دارند که ما هم تابع اختیارات آنان هستیم.وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه درباره استیضاح وزیر آموزش و پرورش آیا چیزی به شما اعلام شده یا خیر تاکید کرد: هنوز چیزی به من اعلام نشده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید