خرید دستبند گزارش مرکز آمار از نرخ رشد اقتصادی در 6 ماهه نخست

مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی شش ماهه نخست سال جاری را منفی ۲ درصد اعلام کرد.  مرکز آمار ایران از نرخ رشد اقتصادی منفی 2 درصدی در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد و اعلام کرد: براساس نتایج حساب‌های ملی فصلی، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) در نیمه اول سال جاری منفی دو درصد بوده است.  همچنین محصول ناخالص داخلی بدون نفت نرخ رشد بیشتری معادل منفی 1.7 درصد را داشته‌اند. نتایج بررسی‌های مرکز آمار حاکی است رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی منفی 2.1 درصد، گروه صنعت با بیشترین کاهش معادل منفی 5.4 درصد و رشته گروه‌های خدمات معادل منفی 0.6 رشد داشته است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید