خرید دستبند دیدار روسای مجالس کشورها با روحانی

سید محمد خلیفه رهبر رییس مجلس الجزایر روز چهارشنبه با حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت و گو کرد. سید محمد خلیفه رهبر رییس مجلس الجزایر روز چهارشنبه با حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت و گو کرد سلیم الزعنون رییس مجلس ملی فلسطین روز چهارشنبه با حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت و گو کرد محمد بن مبارک الخلیفی رییس مجلس قطر روز چهارشنبه با حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت و گو کرد محمد بن مبارک الخلیفی رییس مجلس قطر روز چهارشنبه با حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت و گو کرد محمد جهاد اللحام رییس مجلس سوریه روز چهارشنبه با حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت و گو کرد فاتح عزالدین منصور رییس مجلس سودان روز چهارشنبه با حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت و گو کرد فاتح عزالدین منصور رییس مجلس سودان روز چهارشنبه با حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفت و گو کرد ارتباط با صفحه عکسphoto@tabnak.ir

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید